effect

ENPROM zbuduje lądową stację 230/400 kV ONS Baltic Power / ENPROM will construct a 230/400 kV ONS Baltic Power onshore substation

29 września 2022

Spółka ENPROM podpisała umowę rezerwacyjną na budowę lądowej stacji elektroenergetycznej dla farmy Baltic Power – wspólnego projektu polskiej Grupy ORLEN i kanadyjskiej firmy Northland Power. To trzecia umowa ENPROM ze spółką Baltic Power, a pierwsza zawarta w konsorcjum z General Electric (GE).

Projekt Baltic Power łączy kilkudziesięcioletnie doświadczenie GE Grid Solutions z polskim know-how firmy ENPROM. W ramach konsorcjum GE przeprowadzi analizy systemowe oraz dostarczy urządzenia elektroenergetyczne, a ENPROM zbuduje stację odbiorczą. Projekt techniczny powstanie przy współudziale obu członków konsorcjum.

Polska energetyka rozwija skrzydła

Energetyka wiatrowa na Morzu Bałtyckim daje perspektywę na budowę nowej gałęzi gospodarki. Jak wiadomo sektor offshore, który dopiero „rozwija skrzydła” w Polsce, stwarza szansę, że polskie firmy, które zdobędą doświadczenie jako pierwsze, zostaną na nim na dłużej – przewiduje Mariusz Targowski, Prezes Zarządu ENPROM sp. z o.o.

Trzecia umowa ENPROM z Baltic Power

Pierwszą umowę – ze spółką Baltic Power – ENPROM zawarł w 2019 roku. Dotyczyła opracowania koncepcji wstępnej trasy przyłącza elektroenergetycznego morskiej farmy wiatrowej Baltic Power do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Druga umowa z 2020 roku, która jest obecnie realizowana dotyczy prac projektowych, formalnoprawnych i komunikacyjnych z uzyskaniem pozwoleń na budowę odcinków morskiego i lądowego oraz stacji elektroenergetycznej, którą teraz, w ramach nowo podpisanej umowy, ENPROM będzie budować. Rozpoczęcie prac budowlanych stacji planowane jest na 2023 rok.

Stacja lądowa ONS Baltic Power jest wyjątkowa w skali całego kraju. Będzie to pierwszy obiekt, na którym zainstalowane zostaną układy STATCOM do szybkiej kompensacji mocy biernej i regulacji poziomu napięcia w punkcie przyłączenia do KSE. Całkowita moc morskiej farmy wiatrowej wyniesie 1140 MW, co zapewni energię elektryczną dla ok. 1,5 mln gospodarstw domowych.

ENPROM has signed a reservation agreement for the construction of an onshore substation for the Baltic Power offshore farm, a joint project between the Polish ORLEN Group and the Canadian company Northland Power. This is ENPROM’s third agreement with Baltic Power and the first in a consortium with General Electric (GE).

The Baltic Power project combines decades of GE Grid Solutions experience with ENPROM’s Polish know-how. As part of the consortium, GE will carry out system analyses and supply power equipment, while ENPROM will construct the receiving station. The technical design will be developed in cooperation with both consortium members.

Polish energy industry spreads its wings

Wind energy in the Baltic Sea offers the prospect of building a new industry. As it is well known, the offshore sector, which is only just 'spreading its wings’ in Poland, provides an opportunity for Polish companies, that gain experience first, to stay for longer – predicts Mariusz Targowski, CEO of ENPROM.

Third ENPROM agreement with Baltic Power

In 2019 ENPROM concluded its first contract with Baltic Power. It concerned the development of a concept for the preliminary route of the electricity connection of the Baltic Power offshore wind farm to the National Power System (NPS). The second contract from 2020, which is currently being executed, concerns the design, formal and communication works with obtaining permits for the construction of the offshore and onshore sections and the substation, which ENPROM will now construct under the newly signed contract. Construction of the substation is scheduled to start in 2023.

The ONS Baltic Power onshore substation is unique in the country. It will be the first facility with installed STATCOM systems for fast reactive power compensation and voltage level regulation at the point of connection to the NPS. The total capacity of the offshore wind farm will be 1140 MW, providing electricity for approximately 1.5 million households.

Nowy katalog słupów kratowych 110 kV

29 grudnia 2023

Na naszej stronie jest już dostępny nowy katalog zaprojektowanych przez Enprom słupów kratowych 110 kV, który jeszcze lepiej je prezentuje.

Enprom przyśpieszy swój rozwój w Niemczech dzięki inwestycji Funduszu Ekspansji Zagranicznej PFR TFI

04 grudnia 2023

Enprom zawarł umowę inwestycyjną z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI. W jej ramach Fundusz udzieli spółce zależnej Enpromu finansowania dłużnego o wartości 3,1 mln euro w celu intensyfikacji rozwoju na rynku niemieckim.

Enprom buduje stację w gminie Choczewo – lądową część projektu Baltic Power

10 października 2023

Baltic Power, inwestycja Grupy Orlen i Northland Power, będzie pierwszą morską farmą wiatrową na polskim Bałtyku. Enprom jest jednym z głównych wykonawców tego przedsięwzięcia, kluczowego dla transformacji energetycznej w Polsce.