effect

Nowe dofinansowanie!

13 grudnia 2021
[english below]
Wyzwania to jest to, co lubimy najbardziej! Właśnie otrzymaliśmy nowe dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Narzędzia wspierające budowę i utrzymanie sieci elektroenergetycznych z zastosowaniem technik MR/WR”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Całkowita wartość projektu wynosi 13 131 202,93 zł a wartość uzyskanego dofinansowania: 9 074 735,20 zł. Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Celem projektu jest zbudowanie systemu wykorzystującego technologię virtual reality/augumented reality w ramach procesów projektowania (w tym konsultacji społecznych), realizacji, nadzorowania, inspekcji oraz eksploatacji sieci wysokiego napięcia zintegrowanego z rozwiązaniami klasy WebGIS oraz BIM. Projekt składa się z 3 etapów prac badawczych, obejmujących:
1) badania dotyczące środowiska WR skoncentrowanych wokół wypracowania nowych algorytmów i metod pozwalających na znaczne rozszerzenie możliwości środowiska wirtualnej rzeczywistości pod kątem zastosowania w projektowaniu, budowie i utrzymaniu napowietrznych linii energetycznych (badania przemysłowe),
2) badania dotyczące środowiska MR mających na celu wprowadzenie metod mieszanej rzeczywistości do projektowania, budowy, jej nadzorowania i konserwacji instalacji napowietrznych linii energetycznych (badania przemysłowe),
3) implementację opracowanych w etapie 1. i 2. algorytmów i rozbudowanie ich o dodatkowe aplikacje pozwalające na zbudowanie demonstratora systemu opartego o narzędzia wirtualnej i mieszanej rzeczywistości wspierające projektowanie, budowę i eksploatację napowietrznych linii energetycznych (prace rozwojowe).
Brzmi kosmicznie? Bo trochę tak jest. Ale nowoczesne technologie to dla nas chleb powszedni, więc nie możemy się już doczekać przystąpienia do realizacji.
***
Challenges are what we like best! We have just received new funding for the implementation of the project entitled: „Tools supporting the construction and maintenance of power grids using VR/AR techniques”, co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Intelligent Development Program. The total value of the project is PLN 13,131,202.93 and the value of the co-financing obtained: PLN 9,074,735.20. The project is carried out as a part of the competition organized by the National Center for Research and Development.
The aim of the project is to build a system using virtual reality / augumented reality technology as part of the design processes (including social consultations), implementation, supervision, inspection and operation of high voltage networks integrated with WebGIS and BIM class solutions. The project consists of 3 stages of research work, including:
1) research on the VR environment focused on the development of new algorithms and methods allowing for a significant extension of the possibilities of the virtual reality environment in terms of application in the design, construction and maintenance of overhead power lines (industrial research),
2) research on the AR environment aimed at introducing mixed reality methods in the design, construction, supervision and maintenance of overhead power line installations (industrial research),
3) implementation of the algorithms developed in stages 1 and 2 and extending them with additional applications allowing to build a system demonstrator based on virtual and mixed reality tools supporting the design, construction and operation of overhead power lines (development works).
Sounds cosmic? Because it is a bit like that. But modern technologies are our daily bread, so we are looking forward to starting the implementation.

 

ENPROM zbuduje lądową stację 230/400 kV ONS Baltic Power / ENPROM will construct a 230/400 kV ONS Baltic Power onshore substation

29 września 2022

Spółka ENPROM podpisała umowę rezerwacyjną na budowę lądowej stacji elektroenergetycznej dla farmy Baltic Power – wspólnego projektu polskiej Grupy ORLEN i kanadyjskiej firmy Northland Power. To trzecia umowa ENPROM ze spółką Baltic Power, a pierwsza zawarta w konsorcjum z General Electric (GE).

Zakończona modernizacja linii 380kV Diemen-Lelystad /Line upgrading 380kV Diemen-Lelystad completed

19 kwietnia 2022

ENPROM zakończył prace związane z dostosowaniem do zwiększenia mocy przesyłowych i wymianą przewodów na linii 380 kV Diemen-Lelystad w Niderlandach. Inwestycja realizowana na zamówienie firmy TenneT, holenderskiego operatora sieci wysokiego napięcia, przyczyni się do modernizacji i zwiększenia przepustowości istniejącego połączenia na odcinku 26 km. Mimo wymagającego położenia linii – równolegle do autostrady A6 i przez rezerwat przyrody – prace liniowe zostały zakończone przed terminem.

ELBUD Katowice i ENPROM z pierwszą wspólną umową dla PSE

12 kwietnia 2022

ELBUD Katowice w konsorcjum z ENPROM podpisał ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) umowę na modernizację linii 400 kV Żarnowiec-Gdańsk I/Gdańsk Przyjaźń-Gdańsk Błonia.