effect

Wakacyjny konkurs foto

19 lipca 2020

Uwielbiamy widoki, które towarzyszą naszej pracy. Wiemy, że Wy też! Dlatego na naszym facebookowym profilu przygotowaliśmy dla Was wakacyjny KONKURS 📣

📸 🌅 W komentarzu pod postem konkursowym [kliknij tutaj] podzielcie się wykonanymi przez siebie zdjęciami najpiękniejszych letnich krajobrazów, gdzie widoczne są linie wysokiego napięcia.

Wybierzemy 3 najlepsze, a ich autorzy otrzymają drobne upominki od naszej firmy.
Czekamy na zgłoszenia do 31.07.2020.

➡ 1 autor może zgłosić kilka zdjęć.
➡ Zgłaszane zdjęcia muszą być wykonane samodzielnie.

 

Szczegółowy regulamin:

§ 1.
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]
1. Konkurs jest organizowany na profilu ENPROM Sp. z o.o. w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/enpromspzoo/
2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej “Regulaminem” oraz przepisami prawa polskiego.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
4. Organizatorem Konkursu jest ENPROM Sp. z o.o. ul. Taneczna 18c 02-829 Warszawa; zwany dalej “Organizatorem”.
5. Konkurs trwać będzie od momentu opublikowania postu konkursowego na profilu ENPROM Sp. z o. o. w serwisie Facebook (tj. od dnia 19.07.2020 r. do dnia 31.07.2020 r. do godziny 23:59).
6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie, a serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.
7. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.
[UCZESTNICY KONKURSU]
1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia.
2. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba po spełnieniu łącznie warunków, o których mowa poniżej oraz w paragrafie 3, zwana dalej “Uczestnikiem”.
3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mające pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy posiadać aktywny profil w serwisie Facebook, zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w serwisie Facebook, założony i prowadzony zgodnie z Regulaminem opublikowanym przez serwis Facebook oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi serwisu Facebook.

§ 3.
[ZASADY KONKURSU]
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wstawienie zgłoszenia konkursowego w formie komentarza ze zdjęciem pod postem konkursowym na profilu ENPROM Sp. z o. o. w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/enpromspzoo/photos/p.1423950711145278/1423950711145278/?type=3&theater. Zdjęcie musi przedstawiać krajobraz, gdzie widoczne są linie wysokiego napięcia.
2. Tylko Zgłoszenia konkursowe opublikowane w formie komentarza pod postem konkursowym w czasie wskazanym w § 1 pkt 5 biorą udział w Konkursie. Zgłoszenia w formie prywatnej wiadomości lub niezależnego postu na profilu ENPROM Sp. z o. o. w serwisie Facebook nie będą brały udziału w Konkursie.
3. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że zgłaszane zdjęcie zostało wykonane samodzielnie i/lub Uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich do tego Zgłoszenia. Jednocześnie, w przypadku zwycięstwa w konkursie, Uczestnik przenosi na rzecz Organizatora Konkursu całość w/w majątkowych praw autorskich Zgłoszenia konkursowego.
4. Publikując Zgłoszenie konkursowe, Uczestnik wyraża zgodę na niekomercyjne wykorzystanie zgłaszanego zdjęcia przez Organizatora na profilach ENPROM Sp. z o. o. w mediach społecznościowych.
5. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu.
6. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani naruszać praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa lub dóbr osobistych osób trzecich.
7. Jeden uczestnik może zgłosić kilka zdjęć w oddzielnych komentarzach.

§ 4.
[NAGRODY]
1. Nagrodą w Konkursie będą 3 zestawy gadżetów firmowych ENPROM Sp. z o. o.
2. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
3. Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej.
4. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród, jeśli zgłoszone prace będą, w subiektywnej ocenie Organizatora, mało wartościowe pod względem kreatywnym i jakościowym, a także niezgodne z przedstawionymi w Regulaminie wymaganiami.

§ 5.
[ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU]
1. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się najpóźniej dnia 07.08.2020 r.
2. Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa, złożona z przedstawicieli Organizatora.
3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wynikach Konkursu poprzez komentarz pod postem konkursowym oraz w odpowiedziach do komentarzy zawierających nagrodzone zdjęcia.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź nieodebranie przez Zwycięzcę z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora informacji o zwycięstwie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych przez uczestników Konkursu. W wypadku niemożliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą z tego powodu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagród.

§ 6.
[PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Administratorem danych jestem Organizator. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja Konkursu.
3. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest niezbędne do odbioru nagrody przez Zwycięzców Konkursu.

§ 7.
[ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I UCZESTNIKA]
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.
2. Uczestnik ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność w wypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie lub stworzona praca będzie naruszała prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
a. ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do serwisu Facebook drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
b. jakiekolwiek problemy wynikające z działania serwisu Facebook,
c. sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w serwisie Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w serwisie Facebook,
d. naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z kont w serwisie Facebook.

§ 8.
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie: https://budujemyodpowiedzialnie.pl/wakacyjny-konkurs-foto/
2. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.

Przekazaliśmy paczki pełne dobrej energii

15 grudnia 2020

Nasz zespół pomagał ze Szlachetną Paczką. Rodzinom z Przasnysza na Mazowszu i spod Krakowa przekazaliśmy mnóstwo prezentów. Pomogliśmy w codziennym życiu, edukacji, spełniliśmy marzenia!

Elektrownia wiatrowa na morzu o zachodzie słońca

Wspieramy rozwój sektora #offshore

15 listopada 2020

Wspieramy rozwój i współtworzymy sektor offshore. Obecnie prowadzimy prace nad przygotowaniem trasy przyłącza kablowego na zlecenie PKN ORLEN.

Nasza obecność to ogromna szansa dla lokalnej społeczności

29 września 2020

Prezentacja innowacyjnego projektu z zakresu budownictwa elektroenergetycznego na poligonie w Mszczonowie była okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy pomiędzy lokalnym samorządem i spółką ENPROM. To chwila ważna nie tylko dla warszawskiej firmy, ale również dla całej społeczności powiatu. Jak podkreślili samorządowcy, ściągają tu spektakularne inwestycje upatrując w nich szans na rozwój, planowanie przyszłości i zmianę na lepsze „małej Ojczyzny”. Dlatego już niedługo, partnerstwo ENPROM-u ze szkołami powiatowymi zapewni uczniom edukację, praktykę i miejsca pracy.