effect

W poszukiwaniu nowych rynków

26 listopada 2018

ENPROM do realizowanych obecnie kontraktów w Danii i Finlandii planuje dołączyć kolejne. Firma prognozuje, że udział zagranicznych inwestycji w dochodach wzrośnie w najbliższych latach z 10 do 30 proc.

Firma ENPROM jest jedną z czołowych polskich firm budownictwa elektroenergetycznego działających w kraju i za granicą. Spółka istnieje od 2011 roku, a projektanci ENPROMu należą do najważniejszych organizacji branżowych, takich jak CIGRE, CENELEC czy PKN.

Spółka zrealizowała kilkadziesiąt inwestycji, w tym np. budowę dwutorowej linii 400 kV Ełk – granica RP czy budowę linii napowietrzno-kablowej 110 kV relacji GPZ Wanda – PT Podłęże. Od kilku lat ENPROM działa intensywnie nad rozwojem zagranicznym. W 2018 roku firma do swojego portfela zleceń zagranicznych dołączyła kolejną realizację kontraktu w Finlandii, który poprzedził 3-letni proces przygotowań.

W krajach nordyckich, które z naszej perspektywy są najbardziej interesujące, trzeba mieć wdrożony zintegrowany system ISO i przejść długotrwały proces prekwalifikacji, aby stanąć w szranki w przetargu z lokalnymi wykonawcami – mówi Mariusz Targowski, prezes zarządu firmy ENPROM. – W Polsce ten próg wejścia jest bardzo niski.  Zagraniczne firmy z łatwością wygrywają kontrakty ogłaszane przez polskich operatorów, natomiast polscy wykonawcy muszą spełniać niezwykle wysokie normy, aby móc wygrywać przetargi za granicą. Powinno się bardziej chronić krajowy rynek i zadbać o lokalnych dostawców oraz usługodawców, bo to gwarantuje większe bezpieczeństwo energetyczne kraju. Po budowie przychodzi czas eksploatacji, a firmy zagraniczne nie są zainteresowane pracami utrzymaniowymi czy usuwaniem skutków awarii, ponieważ są to prace niskobudżetowe i nieplanowane. Jeśli w grze pozostaną tylko małe lokalne firmy, to one nie będą miały odpowiednich mocy i zaplecza technicznego, aby na bieżąco reagować. Taki scenariusz miał już miejsce w Norwegii, gdzie krajowe firmy niemal zniknęły z rynku.

ENPROM podkreśla, że aby firma mogła przystępować do przetargów w naszym kraju, utrzymać bezpieczny poziom zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników oraz inwestować w rozwój, niezbędne byłoby utrzymanie cen na odpowiednim poziomie opłacalności.

Od 2012 roku działają aukcje elektroniczne, gdzie głównym i jedynym kryterium jest cena, a to przekłada się na jakość świadczonych usług, materiałów i bezpieczeństwo pracy, nie wspominając o inwestycji w innowacje, które w dłuższej perspektywie kształtują politykę rozwoju firmy – dodaje Mariusz Targowski.

Jak zaznacza prezes ENPROMu planowanie inwestycji w Polsce powinno uwzględniać warunki długoterminowych kontraktów i możliwości negocjacji pewnych zapisów na przestrzeni całego okresu realizacji, widać to szczególnie na podstawie zmian rynku pracy w ostatnich dwóch latach. W branży elektroenergetycznej średni czas realizacji inwestycji na liniach 400 kV wynosi ok. 5 lat, na 110 kV – 3 lata. To istotne z perspektywy funkcjonowania, planowania inwestycji i rozwoju firm działających na tym rynku.

Polska branża elektroenergetyczna ma przed sobą dobre perspektywy rozwoju jednak wiele zależy od procesu inwestycyjnego, jego stabilności i długookresowej perspektywy. Biorąc jednak pod uwagę średni okres realizacji kontraktów od 3 do 5 lat, nie licząc okresu przygotowania i planowania inwestycji, do rozwoju firmy konieczne są długoterminowe plany rozwoju poszczególnych operatorów, których na dzień dzisiejszy brak. Jakie będzie dalsze tempo rozwoju tego rynku zależy od inwestycji planowanych w kolejnej perspektywie, która wciąż jest nieznana.

Nowy katalog słupów kratowych 110 kV

29 grudnia 2023

Na naszej stronie jest już dostępny nowy katalog zaprojektowanych przez Enprom słupów kratowych 110 kV, który jeszcze lepiej je prezentuje.

Enprom przyśpieszy swój rozwój w Niemczech dzięki inwestycji Funduszu Ekspansji Zagranicznej PFR TFI

04 grudnia 2023

Enprom zawarł umowę inwestycyjną z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI. W jej ramach Fundusz udzieli spółce zależnej Enpromu finansowania dłużnego o wartości 3,1 mln euro w celu intensyfikacji rozwoju na rynku niemieckim.

Enprom buduje stację w gminie Choczewo – lądową część projektu Baltic Power

10 października 2023

Baltic Power, inwestycja Grupy Orlen i Northland Power, będzie pierwszą morską farmą wiatrową na polskim Bałtyku. Enprom jest jednym z głównych wykonawców tego przedsięwzięcia, kluczowego dla transformacji energetycznej w Polsce.