effect

Zakończona modernizacja linii 380kV Diemen-Lelystad /Line upgrading 380kV Diemen-Lelystad completed

19 kwietnia 2022

ENPROM zakończył prace związane z dostosowaniem do zwiększenia mocy przesyłowych i wymianą przewodów na linii 380 kV Diemen-Lelystad w Niderlandach. Inwestycja realizowana na zamówienie firmy TenneT, holenderskiego operatora sieci wysokiego napięcia, przyczyni się do modernizacji i zwiększenia przepustowości istniejącego połączenia na odcinku 26 km. Mimo wymagającego położenia linii – równolegle do autostrady A6 i przez rezerwat przyrody – prace liniowe zostały zakończone przed terminem.

Firma ENPROM rozpoczęła prace na linii 380 kV Diemen-Lelystad, koło Amsterdamu, w 2021 roku. Projekt był realizowany przez 200-osobowy zespół. W ramach inwestycji przeciągnięto 430 km przewodów w 22 sekcjach odciągowych, podwieszono 1272 izolatory kompozytowe, wybudowano 85 000 m2 nowych dróg dojazdowych, a w 6 lokalizacjach jednocześnie wykorzystano bramki wzdłużne przy użyciu 537 rolek obrotowych.

Prace związane ze wzmacnianiem konstrukcji wykonywano na 59 słupach, przy 24 różnych typach słupów. Sumarycznie wykonano wzmocnienia o masie niemal 55 ton. Trzy spośród wzmacnianych słupów znajdowały się na wodzie i dotarcie do nich wymagało dopłynięcia specjalną barką.

Linia Diemen-Lelystad przebiega równolegle do autostrady A6, a także przez teren zabudowany Gminy Almere. Rozciąga się również przez rezerwat przyrody z wieloma gatunkami ptaków lęgowych oraz wzdłuż obszaru Floriade. Aby ochronić siedliska i gatunki ptaków, zamontowano prawie 9 tysięcy spirali, których zadaniem jest minimalizowanie kolizji ptaków z liniami WN, a także wykonano ponad 20 km płotków przeciw płazom. Do tego zutylizowano 630 ton starych przewodów.

To pierwsza inwestycja TenneT B.V., która została powierzona zagranicznym wykonawcom. Tym większa jest nasza satysfakcja z zakończenia prac przed terminem. Ponadto, to ważny projekt w obszarze europejskiej transformacji energetycznej i rosnącej  produkcji zrównoważonej energii – mówi Mariusz Targowski, prezes zarządu ENPROM sp. z o.o.

Projekt jest częścią programu „Better Use Existing 380 kV”, który ma zintegrować morską energetykę wiatrową z holenderskimi i niemieckimi systemami elektroenergetycznymi.

***

ENPROM has completed the replacement of conductors and upgrade of the tower steel structures on the 26km Lot 1 part of the 380 kV Diemen-Lelystad line in the Netherlands to adapt transmission capacity. The investment, commissioned by TenneT, the Dutch high-voltage grid operator, will upgrade and increase the capacity of the existing 52 km connection. Despite the line’s challenging location – parallel to the A6 motorway and through a nature reserve – the line work was completed ahead of schedule.

ENPROM began work on the 380 kV Diemen-Lelystad line, near Amsterdam, in 2021. The project was carried out by a 200-strong team. The project involved pulling 430 km of conductors in 22 stringing sections,suspending 1,272 composite insulators, constructing 85,000 m2 of new access roads, and using the catenary sag system at 6 locations simultaneously using 537 rotating rollers.

Structural strengthening work was carried out on 59 poles, with 24 different pole types. In total, reinforcements weighing almost 55 tonnes were carried out. Three of the towers to be strengthened were on the water and had to be reached by boats and barges.

The Diemen-Lelystad line runs parallel to the A6 motorway and also through the urban area of Almere municipality. It also extends through a nature reserve with many species of breeding birds and along the Floriade area. To protect the habitats and bird species, almost 9,000 spirals have been installed to minimise collisions between birds and HV lines, and more than 20 km of amphibian fences have been constructed. In addition, 630 tonnes of old cables were disposed of.

This is the first investment of TenneT B.V., which was entrusted to foreign contractors. This makes us even more pleased to have completed the work ahead of schedule. Moreover, it is an important project in the area of European energy transition and growing production of sustainable energy – says Mariusz Targowski, President of the Management Board of ENPROM.

The project is part of the „Better Utilisation of the 380 kV ring” programme to integrate offshore wind energy with the Dutch and German electricity systems.

Enprom testuje fundamenty monopalowe

29 maja 2024

Właśnie zakończył się nagrodzony grantem NCBiR projekt badawczy.

Enprom projektuje słupy na rynek saudyjski

16 maja 2024

Dział Projektowy Enpromu przygotowuje projekty słupów dla 4-torowych linii 380 kV.

Enprom zbudował nową linię w technologii kompaktowej

06 maja 2024

Zakończyła się modernizacja linii 110 kV Sochaczew-Łowicz 1. Nową linią płynie już prąd.