effect

Letni konkurs ENPROM

16 sierpnia 2021

Lato to czas na trochę odpoczynku i luzu, więc mamy dla Was KONKURS!

📸 🌅 W komentarzu pod postem konkursowym na naszym oficjalnym profilu na Facebooku podzielcie się wykonanymi przez siebie MEMAMI ENERGETYCZNYMI! Brzmi jak wyzwanie? Znakomicie! Liczymy na Waszą kreatywność i poczucie humoru 😊

Wybierzemy 3 najlepsze, a ich autorzy otrzymają drobne upominki od naszej firmy.
Czekamy na zgłoszenia do 31 sierpnia 2021

➡ Jeden autor może zgłosić kilka propozycji
➡ Zgłaszane memy muszą być wykonane samodzielnie.

Regulamin Konkursu

1.
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Konkurs jest organizowany na profilu ENPROM Sp. z o.o. w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/enpromspzoo/
 2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej “Regulaminem” oraz odpowiednimi przepisami prawa polskiego.
 3. Konkurs nie zależy od przypadku ani nie polega na odgadywaniu i nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018, poz. 165).
 4. Organizatorem Konkursu jest ENPROM Sp. z o.o. ul. Taneczna 18c 02-829 Warszawa, zwany dalej “Organizatorem”.
 5. Konkurs trwać będzie od momentu opublikowania postu konkursowego na profilu ENPROM Sp. z o. o. w serwisie Facebook (tj. od dnia 16.08.2021 r. do dnia 31.08.2021 r. do godziny 23:59).
 6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie, a serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.
 7. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.
[UCZESTNICY KONKURSU]

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia.
 2. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba po spełnieniu łącznie warunków, o których mowa poniżej oraz w paragrafie 3, zwana dalej “Uczestnikiem”.
 3. Uczestnikami mogą być osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mające pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy posiadać aktywny profil w serwisie Facebook, zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w serwisie Facebook, założony i prowadzony zgodnie z regulaminem opublikowanym przez serwis Facebook oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi serwisu Facebook.

3.
[ZASADY KONKURSU]

 1. Zadaniem Uczestnika jest wstawienie zgłoszenia konkursowego w formie komentarza z memem graficznym pod postem konkursowym na profilu ENPROM Sp. z o. o. w serwisie Facebook. (dalej: Zgłoszenie konkursowe).
 2. Tylko Zgłoszenia konkursowe opublikowane w formie komentarza pod postem konkursowym w czasie wskazanym w § 1 pkt 5 biorą udział w Konkursie. Zgłoszenia w formie prywatnej wiadomości lub niezależnego postu na profilu ENPROM Sp. z o. o. w serwisie Facebook nie będą brały udziału w Konkursie.
 3. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że zgłaszana grafika została wykonana przez niego samodzielnie i/lub Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa, w tym zwłaszcza prawa własności intelektualnej, wyłączne prawa autorskie, umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie utworu powstałego w ramach Zgłoszenia oraz, że Zgłoszenie nie narusza w żaden sposób praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Organizatora spowodowane opublikowaniem Zgłoszenia zawierającego wady prawne i zobowiązany jest każdorazowo zwolnić Organizatora i takie osoby trzecie od wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu. Uczestnik nie nabywa prawa do nagrody w razie, gdy przesłane przez niego Zgłoszenie narusza prawo lub prawa, o których mowa w niniejszym punkcie.
 4. Jednocześnie, z chwilą wydania Nagrody, Uczestnik przenosi nieodpłatnie na rzecz Organizatora Konkursu całość majątkowych praw autorskich do utworu powstałego w ramach Zgłoszenia konkursowego na wszystkich znanych na moment przenoszenia praw polach eksploatacji, a w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i  prawach pokrewnych.
 5. Z chwilą publikacji Zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika, Organizator uzyskuje licencję niewyłączną upoważniającą go do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do Zgłoszenia konkursowego poprzez publikację Zgłoszenia na profilach Organizatora, w jego mediach społecznościowych.
 6. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu.
 7. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani naruszać praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa lub dóbr osobistych osób trzecich.
 8. Jeden uczestnik może zgłosić kilka propozycji w oddzielnych komentarzach.

4.
[NAGRODY]

 1. Nagrodą w Konkursie będą 3 zestawy gadżetów firmowych ENPROM Sp. z o. o.
 2. Nagrody zostaną wydane w terminie 20 dni od rozstrzygnięcia Konkursu zgodnie z § 5.
 3. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
 4. Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród, jeśli zgłoszone prace będą, w subiektywnej ocenie Organizatora, mało wartościowe pod względem kreatywnym i jakościowym, a także niezgodne z przedstawionymi w Regulaminie wymaganiami.

5.
[ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU]

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się najpóźniej do dnia 03.09.2021 r.
 2. Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa, złożona z przedstawicieli Organizatora.
 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wynikach Konkursu poprzez komentarz pod postem konkursowym oraz w odpowiedziach do komentarzy zawierających nagrodzone zdjęcia.
 4. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani podać Organizatorowi odpowiednie dane osobowe – takie jak imię i nazwisko, adres e-mail umożliwiające ich identyfikację i wydanie nagród.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź nieodebranie przez Zwycięzcę z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora informacji o zwycięstwie w Konkursie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych, o których mowa w pkt. 4 powyżej. W przypadku niemożliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą z tego powodu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagród.

6.
[PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu w ww. zakresie przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.
 2. Podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie i wydania nagród.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników i Zwycięzców Konkursu jest ENPROM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Taneczna 18C, 02-829 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000365831, o kapitale zakładowym w wysokości 1.125. 000,00  zł, NIP: 701-02-61-504, REGON: 14261466.
  Treść Polityki prywatności oraz treść klauzuli informacyjnej jest dostępna pod adresem: https://www.enprom.pl/polityka-prywatnosci/.

7.
[ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I UCZESTNIKA]

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.
 2. Uczestnik ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność w wypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie lub stworzona praca będzie naruszała prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
  ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do serwisu Facebook drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
  b. jakiekolwiek problemy wynikające z działania serwisu Facebook,
  c. sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w serwisie Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w serwisie Facebook,
  d. naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z kont w serwisie Facebook.

8.
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie: https://budujemyodpowiedzialnie.pl/letni-konkurs-enprom/
 2. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.

Nowy katalog słupów kratowych 110 kV

29 grudnia 2023

Na naszej stronie jest już dostępny nowy katalog zaprojektowanych przez Enprom słupów kratowych 110 kV, który jeszcze lepiej je prezentuje.

Enprom przyśpieszy swój rozwój w Niemczech

04 grudnia 2023

Enprom zawarł umowę inwestycyjną z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI. W jej ramach Fundusz udzieli spółce zależnej Enpromu finansowania dłużnego o wartości 3,1 mln euro w celu intensyfikacji rozwoju na rynku niemieckim.

Enprom buduje stację w gminie Choczewo – lądową część projektu Baltic Power

10 października 2023

Baltic Power, inwestycja Grupy Orlen i Northland Power, będzie pierwszą morską farmą wiatrową na polskim Bałtyku. Enprom jest jednym z głównych wykonawców tego przedsięwzięcia, kluczowego dla transformacji energetycznej w Polsce.